Wniosek o wydanie karty „Bilet Metropolitalny”

Aby otrzymać kartę „Bilet Metropolitalny” należy:

 1. Wypełnić poniższy wniosek.

 2. Wysłać go do Urzędu Miasta - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK" na dole strony.

 3. Przyjść do Urzędu Miasta Otwocka z następującymi dokumentami:

  • pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  Dokumenty wymagane do wyrobienia karty „Bilet Metropolitalny” dla osób uczących się (nie posiadających PIT-u za rok poprzedni):

  • pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w US w Otwocku i mieszkających na terenie gminy Otwock),

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • ważną legitymacją szkolną/studencką,

  • dowodem osobistym rodzica lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  UWAGA: Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia karty "Bilet Metropolitalny" przychodzą min. z jednym z rodziców.

 4. Karta "Bilet Metropolitalny" (po sprawdzeniu uprawnień) zostanie wydana "od ręki".

Punkt Obsługi Karty „Bilet Metropolitalny” czynny jest w godzinach:

Poniedziałek: 800 – 1800

Od wtorku do piątku: 800 – 1600

Obsługa interesantów odbywa się zdalnie poprzez CityBoxy.

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie karty „Bilet Metropolitalny” można uzyskać pod numerem telefonu 22 779 20 01 w. 135 (opłata zgodnie ze stawką operatora).

Dane wnioskodawcy

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania:

Kod weryfikacyjny:

Captcha Odśwież

Wniosek o wydanie karty „Bilet Metropolitalny” dla uczącego się dziecka

Tak, chcę złożyć wniosek o wydanie karty „Bilet Metropolitalny” dla mojego uczącego się dziecka

Dane dziecka - Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o kartę „Bilet Metropolitalny” dla swojego uczącego się dziecka.

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania dziecka:

DANE OSOBOWE DZIECKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Prezydenta Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, w celu wydania i utrzymania ważności karty „Bilet Metropolitalny”.

Zgody

ZGODA I OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, ze wskazaniem Gminy Otwock jako miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania karty „Bilet Metropolitalny” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 198/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania Karty "Bilet Metropolitalny".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Prezydenta Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, w celu wydania i utrzymania ważności karty „Bilet Metropolitalny”.

Wyrażam zgodę na pobranie mojego wizerunku (zdjęcie) w celu wyrobienia i utrzymania ważności Karty „Bilet Metropolitalny” przez Prezydenta Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Otwocka z siedzibą na ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock: kontakt do Biura Inspektora Ochrony Danych – iod@otwock.pl

 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrobienia i utrzymania ważności Karty "Bilet metropolitalny” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

 3. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;

 4. Moje dane mogą zostać przekazane Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w celach reklamacyjnych, przekodowania kwoty na nową kartę lub zagubienia ww. karty;

 5. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 6. Moje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 7. Mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 10. Podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, pesel) jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Karty „Bilet Metropolitalny";

 11. Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.